Kader U9

Sahuric Harris Nr.1, Alt Noah Nr.2, Harapat Leon Nr.10 ,Harapat Noel Nr.11,

Janic Nikola Nr.12, Löwenstein Niko Nr.15, Radovanovic Damjan Nr.14, Rejmar Leon Nr.23

Haindl Ben Nr.99